Algemene Voorwaarden Notarispraktijk Bazuin B.V.

 1. Notarispraktijk Bazuin B.V., handelende onder de naam ‘KuipersBazuin notariaat’, is een naar Nederlandse recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88730395.
   
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Notarispraktijk Bazuin B.V.
   
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Notarispraktijk Bazuin B.V. te zijn gegeven, en niet aan een aan Notarispraktijk Bazuin B.V. verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan Notarispraktijk Bazuin B.V. verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder aan Notarispraktijk Bazuin B.V. verbonden personen worden begrepen de werknemers, de adviseurs, en de aandeelhouders van Notarispraktijk Bazuin B.V.. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens een aan Notarispraktijk Bazuin B.V. verbonden persoon is uitgesloten. Een aan Notarispraktijk Bazuin B.V. verbonden persoon kan zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hem overeengekomen derdenbeding.
   
 4. Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Notarispraktijk Bazuin B.V. leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door Notarispraktijk Bazuin B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
   
 5. Als Notarispraktijk Bazuin B.V. aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Notarispraktijk Bazuin B.V., te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
   
 6. Als om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van Notarispraktijk Bazuin B.V. beperkt tot beperkt tot vijfduizend euro (€ 5.000,00).
   
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van Notarispraktijk Bazuin B.V. daarvoor.
   
 8. Als Notarispraktijk Bazuin B.V. bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is Notarispraktijk Bazuin B.V. tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Als een dergelijke door Notarispraktijk Bazuin B.V. ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft Notarispraktijk Bazuin B.V. de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
   
 9. Niet alleen Notarispraktijk Bazuin B.V. maar ook iedere aan Notarispraktijk Bazuin B.V. verbonden of vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
   
 10. Notarispraktijk Bazuin B.V. kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. Notarispraktijk Bazuin B.V. zal deze gelden storten bij een bank die door Notarispraktijk Bazuin B.V. wordt gekozen. Notarispraktijk Bazuin B.V. is niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.
   
 11. Notarispraktijk Bazuin B.V. is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
   
 12. De Klachten- en Geschillenregeling Notariaat is van toepassing. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
   
 13. Op de rechtsverhouding tussen Notarispraktijk Bazuin B.V. en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

KuipersBazuin notariaat Maak Afspraak